ประชุมสัมมนา ” แนวทางการนำเสนอนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประชุมสัมมนา ” แนวทางการนำเสนอนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ท่านคณบดี รองคณบดี ผู้แทนจากคณะ ผุ้บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ งานรับและการตลาด โดยในงานมีสรุปผลการดำเนินงานรับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563  โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห้นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 รวมถึงแนวทางประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อนำผลที่ได้ทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพข่าว โดย ธัญวลัย

Comments are closed.