ปิดปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF

เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF) เพื่อให้จัดทำ มคอ 2,3,4,5,6 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการใช้ ระบบ TQF ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอปิดเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561
จีงเรียนมาโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
22 มกราคม 2561

No Comments Yet.

Leave a comment