ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมทบทวนแนวปฏิบัติและกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การทบทวนแนวปฏิบัติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังต่อไปนี้

1) เพื่อทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของกระบวนงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานของคณะวิชาและสำนักฯ

2) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำเอกสารในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียน” โดย นางฐิติรัตน์ นาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายด้านสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “กระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มข. มข.: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” โดย นางมลิวรรณ เบ้าวัน  หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จากนั้น แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ“ทบทวนอดีตถึงปัจจุบัน: ขั้นตอน แนวปฏิบัติของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 

แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของกระบวนงานที่จะดำเนินการต่อไปข้างหน้าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี  อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      จากนั้น ตัวแทนกลุ่ม นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และกิจกรรมสุดท้าย “กำหนดขั้นตอนปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562″ ร่วมกันระหว่าง งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักฯ และ คณะและหน่วยงาน เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา มข. ต่อไป

 

Comments are closed.