พัฒนาศักยภาพด้าน TQA

ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป นางเจียระไน  นีล นายสุภาพ ไชยยา นางณัฐฌา ขำศิริ นางสาวนันธิดา น้อยสุข และนายกฤษณะพล แสงประชุม เข้าร่วมโครงการ Learning and Sharing with Winner Organization ครั้งที่ 3 ณ สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติในหมวดที่ 2 ด้านกลยุทธ์ โดยเน้นการจัดทำกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมวดที่ 4 ด้านการวัด วิเคราะห์/และการจัดการความรู้ โดยเน้นในด้านการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้

นอกจากการร่วมฟังบรรยาย ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแล้ว ยังได้ร่วมศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

No Comments Yet.

Leave a comment