มข.ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

14527426_1288935831139164_858415203_n

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรทูลเกล้าฯถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 พร้อมฉลองพระองค์ครุยและสิ่งของถวาย ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ที่ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบทูลขอพระราชทานพระวโรกาส เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ความว่า ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานพระอนุญาต ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าพระบาท เนื่องในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ ใต้ฝ่าพระบาท ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และผลงานโดดเด่นหลากหลายสาขา ทรงพระเกียรติคุณด้านการพยาบาล ทรงมีพระทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ทรงยกย่องผดุงเกียรติของวิชาชีพพยาบาล และเอาพระทัยใส่ผู้ที่เจ็บป่วยเดือดร้อนด้วยโรคาพยาธิต่าง ๆ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ทรงเป็นกำลังสำคัญ ของมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นพระภาระธุระสืบต่อจากสมเด็จพระปิตุจฉา โดยทรงพระอุตสาหะ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแทบทุกภูมิภาค พระองค์ทรงงานร่วมกับบรรดาแพทย์และพยาบาลอาสาในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่อนเพลาบรรเทาทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และเพื่อสุขภาพพลานามัยของประชาชน ด้วยพระเกียรติคุณ พระกรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ มีพระทัยมุ่งมั่นอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกิจจานุกิจ เป็นคุณานุคุณประโยชน์ต่องานด้านการพยาบาล สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลในวงวิชาการ และเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบไป

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานพระวโรกาส กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฉลองพระองค์ครุย และของที่ระลึก ตามลำดับ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาบัตรพร้อมสูจิบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ฉลองพระองค์ครุย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน 1ชิ้น

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และร่วมถวายผ้าไหม แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งด้านงานวิจัยวิชาการ งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข งานพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาตร์ การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยยากไร้ที่ด้อยโอกาส รวมทั้งการวิจัยและพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งทรงจัดตั้งศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยานานาชาติ เพื่อดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยหันมาสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการลดระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อม

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูล : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

No Comments Yet.

Leave a comment