“มข.ผนึกกำลังจัดการศึกษาตลอดชีวิตรองรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการกล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ได้ดำเนินการในด้านการวางนโยบายและการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน 3 ปี และได้เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษารุ่นแรก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีวิชาที่ให้เข้าศึกษาแบบร่วมเรียนและคอร์สอบรม ไม่น้อยกว่า 30 วิชา ซึ่งการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนี้ ดำเนินการสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาทุกเพศ ทุกวัย ตามความสนใจของตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก โดยไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขใด ๆ โดยการศึกษานั้นจะเป็นทั้งระบบ ONSITE และ ONLINE

Comments are closed.