มข. ผนึกภาคีสหกิจ พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเปิดงาน และมีรศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความในใจและความคาดหวังของผู้ก่อตั้งสหกิจศึกษาไทย ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยมีคณาจารย์ จากสถาบันเครือข่ายร่วมรับฟัง กว่า 96 คน ณ ห้องศรีจันทร์ 1 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษาของประเทศได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนตามนโยบายและความต้องการของประเทศ  นั่นคือนำนักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา สร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศ อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ  ให้เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปรัชญาและวิธีการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  เช่นโครงการนี้ นับเป็นโครงการที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ)  ร่วมกันพัฒนาสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  การจัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ)มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการระบบงานสหกิจศึกษา ให้คณาจารย์นิเทศ อาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจระบบงานสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ   ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยใช้รูปแบบการการบรรยาย การเสวนา การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน รวม  96 คน จากทั้งหมด 12 สถาบัน
       นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียน: การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงานระดับนานาชาติ : กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับประเทศเยอรมัน นำโดย อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล

การอภิปรายและเสวนา เรื่อง  โครงงานและนวัตกรรมที่สร้างร่วมกับสหกิจศึกษา: แนวทาง ความต้องการ และคาดหวังของสถานประกอบการ โดย  คุณจุฬาลักษณ์ คำพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน จำกัด กลุ่มบริษัท พงสะหวัน สปป.ลาว   คุณจิตตภูมิ โควบุตร  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น  คุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการสำนักสรรหาและสร้างเครือข่าย  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ผู้ดำเนินการเสวนา นายสิทธิพร กาบบัวลอย

ปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ สหกิจนานาชาติ  วิทยากรผู้ร่วมเสวนา โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ ที่ปรึกษาอาวุโส,สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย   อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามและออสเตรีย   รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   คุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการสำนักสรรหาและสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์

ข่าว : ภรทิพย์ โสสีทา
ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ

Comments are closed.