มข. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ONSITE และ ONLINE จำนวน 50 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร โดยจากการจัดโครงการดังกล่าว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบทเรียนการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตร การดำเนินงาน การประเมินผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

Comments are closed.