มข. รับรางวัลสหกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น พร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11

วันนี้ ( 6 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจไทยครั้งที่ 10 นำโดย รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น เป็นครั้งที่สองแล้ว หลังเคยได้รับรางวัลนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2558 สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันสหกิจไทยครั้งที่ 11 รับมอบธงโดย ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เตรียมร่วมกับประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดงานครั้งต่อไปอย่างยิ่งใหญ่
รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มุ่งนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตโดยใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และด้านบุคลากรอย่างดีจาก คณบดี คณาจารย์ สหกิจศึกษา ต่างร่วมมือกันอุทิศทำงาน แม้กระทั่งนักศึกษาจิตอาสายุคแรกที่ไปสหกิจกลับมา ก็นำความรู้มาช่วยพัฒนาน้อง ๆ หลังดำเนินงานด้านสหกิจมาตลอดหลายปี ยืนยันว่านักศึกษาต้องมีความชำนาญการ ในสถานประกอบการจริง ตลอด 4 เดือน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ที่เรียนไปใช้การทำงาน ทำให้สถานประกอบได้รับนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้นักศึกษาเองก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยี จากสถานประกอบการ นำมาพัฒนาสหกิจศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้จะมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างดี ขอขอบคุณนโยบายจากผู้บริหารที่เอื้อต่อการทำงาน คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านสหกิจ ทุกคนล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทั่งได้รับรางวัลนี้ รางวัลนี้เป็นของทุกคน เป็นของคน มข. เราสัญญาว่าจะพัฒนาต่อไป”

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ /ข้อมูล : นางสาวภรณ์ฑิพย์ โสสีทา

Comments are closed.