มข. ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ซึ่งในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพ และเป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจท่ัวไปเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนการ พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 คือการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งใน ส่วนกลางและสว่นภูมิภาค

โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) ในวิทยาเขตบางเขน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศกึษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่อืโครงการ“เลือกแนวทาง…วางอนาคต”ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดในช่วงเดียวกับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา โดยมุ่งหวังในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสารประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชา และแนะนาสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศกึ ษาต่อใน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผปู้ กครองและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ทั้งน้ี เพื่อผลทางภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพื่อเป็น ข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียนที่จะเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะ ช่วยส่งผลใหผ้เู้รียนเลือกเข้าศกึษาและรู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต

เพิ่มเติม http://eduserv.ku.ac.th/album/images/source/gallery.php?path=album%2Fimages%2Fmarket22%2F

No Comments Yet.

Leave a comment