มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในนามประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น สหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน (Co-operative and Work Integrated Education, CWIE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยผู้แทนสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้ร่วมกัน ซึ่งการจัดการศึกษาลักษณะผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน ซึ่งในการประกวดผลงานครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 39 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฯในเครือข่าย จำนวน 22 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานสหกิจศึกษานานาชาติ จำนวน  2 ผลงาน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 ผลงาน โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2563 จำนวน  5 ผลงาน ปี 2564 จำนวน 5 ผลงาน และนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศจะนำไปจัดแสดงและให้รางวัลในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงานไทย ที่จะขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนให้ดำเนินการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ตั้งแต่ปี 2545 และต่อมาในปี 2555 ได้เปิดกว้างให้นำแนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) และรูปแบบอื่น ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนในปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงได้นำแนวทางสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน (Co-operative and Work Integrated Education, CWIE) มาใช้เพื่อขยายขอบเขตการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและการสร้างมาตรฐานหลักสูตรเชิงสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน เพื่อการพัฒนากำลังคนตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศต่อไป  

Comments are closed.