มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์


เมื่อวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  2563 เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุม M301 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ของคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ  ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีการดำเนินการในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในห้องประชุมและออนไลน์จำนวน 189 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดีหรือผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านการศึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และผู้สนใจ


ในช่วงเช้าหลังจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานแล้ว เป็นการเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการขับเคลื่อน KKU Education Transformation โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปใจความสำคัญว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโนบายการปรับเปลี่ยนด้านการจัดการศึกษา (KKU Education transformation) เพื่อมุ่งหวังให้หลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ หรือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การปรับเปลี่ยนพันธกิจและเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนการสอนและโครงสร้างการเรียนรู้  การปรับเปลี่ยนการสอนและโครงสร้างการเรียนรู้  การปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลจากการประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่ตอบโจทย์ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการส่งมอบคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้และความร่วมมือของทุกหลักสูตร คณะ วิทยาลัยในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน

จากนั้นเป็นการบรรยายของ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิต ต้องเป็นทักษะและสมรรถนะที่หลักสูตรสร้างให้เกิดขึ้นกับบัณฑิต แทนการวัดประเมินรูปแบบเดิม ตลอดจนการพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดชุดวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะที่ผู้เรียนนำไปใช้ทำงานได้ ซึ่งโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นรูปแบบการให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสร้างกำลังคนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สอดคล้องไปกับการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแต่ละหลักสูตรสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร ให้สอดคล้องกับแนวทางที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต้องการ คือ หลักสูตรสามารถสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เกิดกับนักศึกษาในเชิงการใช้ปัญญาเพื่อการเรียนรู้และบัณฑิตสามารถทำงานในสิ่งที่ไม่เห็นมาก่อน


และปิดท้ายในช่วงเช้าของกิจกรรม เป็นการเสวนา หัวข้อ บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตรจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดขึ้นในคณะ ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน การนำองค์กรอย่างทุ่มเทและจริงจัง เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามสิ่งที่ท้าทายในมิติต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับนักศึกษาและบัณฑิต


ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดย นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและสร้างกำลังคนของกระทรวงฯ นอกจากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล้ว กระทรวงฯยังมีแนวทางสนับสนุนงบประมาณการพัฒนากำลังคนในลักษณะ Sand box เพื่อยกระดับทักษะทั้งในแบบ Up-skill and Re-skill โดยเริ่มต้นที่หลักสูตรด้านการเกษตร ดิจิทัลมาร์เก็ตติง การท่องเที่ยว ซึ่งสามารถจัดการการได้ทั้งในลักษณะเป็น Non-degree หรือ ระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credential) ผ่านการจัดการหลักสูตรในรูปแบบ Module-based


และปิดท้ายกิจกรรมด้วย การเสวนา เรื่อง หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ดำเนินการและทำอย่างไร (กรณีศึกษา หลักสูตรที่ดำเนินการแล้ว) โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. นิศากร บุญเสนา  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตคณิตศาสตรศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีบริบทแตกต่างกัน ซึ่งช่วยสะท้อนทั้งในด้านความท้าทาย อุปสรรค วิธีการก้าวผ่านไปสู่ความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตร และทิศทางที่เสนอแนะเพื่อจะก้าวไปสู่เป้าหมายคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ร่วมกิจกรรมมีระดับสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการสัมมนาในประเด็นคำถามด้านการหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

ข่าว : งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ม.ขอนแก่น

ภาพ : งานหลักสูตร/กองสื่อสารองค์กร

Comments are closed.