มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย สาระสำคัญของ MOU คือ การร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และการใช้งานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา คณะ การวิจัย หลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือเป็นแนวทางแก่กันและกัน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.