มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

สาระสำคัญของ MOU คือ การร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และการใช้งานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา คณะ การวิจัย หลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือเป็นแนวทางแก่กันและกัน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.