มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณเสนีย์ จันทร์ลุน และคุณมลิวรรณ เบ้าวัน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จากสภาพจริง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา อันจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างงานสหกิจศึกษาต่อไป

ข่าว : ภรทิพย์ วะทา
ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ

Comments are closed.