มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วม MOU ด้านการพัฒนาหลักสูตร


มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF)

เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ร่วมด้วย ผศ.ดร.พนารัตน์ ปรีดากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

โดยสาระสำคัญของ MOU คือ การร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และการใช้งานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา คณะ การวิจัย หลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือเป็นแนวทางแก่กันและกัน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.