มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคาร พิมล กลกิจ รองศาสตรจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ บุคลากรสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มงานรับสมัครนักศึกษา กลุ่มงานระบบทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานสหกิจศึกษา กลุ่มงานข้อมูลหลักสูตร และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและงานประกันคุณภาพ

No Comments Yet.

Leave a comment