มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจ และบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิต-ธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชา รวมถึงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ และการแลกเปลี่ยนทางด้านระบบทะเบียนและประมวลผล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

ข่าว/ภาพ : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.