มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านงานทะเบียนและประมวลผล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคาร พิมล กลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ บุคลากรสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพิ่งขึ้น

No Comments Yet.

Leave a comment