“รับฟังเสียง: เสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ”

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ และบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักฯที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาต่าง ๆ ที่วิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม NK6106 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน สะท้อนข้อจำกัดของการปฏิบัติในบางกระบวนงาน ตลอดจนการเสนอแนะข้อมูลเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการให้บริการและดำเนินงานระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและวิทยาเขตหนองคายให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการยกระดับและคุณภาพการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและคณะวิชา ประเด็นสำคัญที่มีการหารือในครั้งนี้ ได้แก่ การลงทะเบียนกรณีพิเศษ การแก้ไขตารางสอบหลังจากที่มีการลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนของนักศึกษากองทุนกยศ./กรอ. การผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรและระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (KKU TQF MIS) การรับบุคคลเข้าศึกษา สหกิจศึกษา และการส่งหนังสือ (การใช้ระบบ KKU DMS) เป็นต้น

การรับฟังเสียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการและคณะวิชาต่าง ๆ เป็นหนึ่งในแนวทางที่สำนักฯดำเนินการเพื่อมุ่งหวังจะก่อให้เกิดการร่วมกันกำหนดและการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้านการดำเนินงานของระบบทะเบียน การสนับสนุนการบริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษาและสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยสำนักฯตระหนักเสมอมาว่าความสำเร็จของเราเริ่มมาจากความสำเร็จของคณะวิชาและผู้รับบริการ

No Comments Yet.

Leave a comment