รายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ดาวน์โหลดที่นี้

year-report-2557

สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจหลากหลายที่อยู่ในความรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนำเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และกลุ่มภารกิจ งบประมาณต่างๆ สรุปผลการดำเนินงาน และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารต่อไป

รายงานประจำปีฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ทำให้การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มกราคม 2558

Comments are closed.