วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และ ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ
ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ร่วมเป็นวิทยากรใน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และ
ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

โดยร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเสวนาเรื่อง
สหกิจศึกษากับ Thailand 4.0″
และ Show&Share in Cooperative Education
แนวปฏิบัติที่ดีสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส เชียงใหม่

No Comments Yet.

Leave a comment