สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมันตา โฮเทล จังหวัดหนองคาย โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “Voice of Busiess เสียงจากผู้นำองค์กร : วันนี้และพรุ่งนี้เราจะก้าวเดิน” พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธู์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “3 ปีเดินถึงไหนและอะไรที่เคยวางไว้ในแผนฯ”

นอกจากการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารแล้ว ยังมีวาระการบรรยายจากหัวหน้ากลุ่มภารกิจต่างๆ เพื่อการรับรู้รับทราบ โดยมีราบละเอียดดังนี้
1. “เสียงจากผู้รับบริการและความเสี่ยงใดที่ควรใช้ประกอบแผนฯ” บรรยายโดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน
2. “สะดวก พร้อมใช้ ถึงไหน และควรเป็นอย่างไรเพื่อให้คล่องตัว” บรรยายโดย นายเสนีย์ จันทร์ลุน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
3. “หนึ่งมุมมองด้าน Happy 8++ และ HR อะไรที่ควรใส่เพิ่มในแผนฯ” บรรยายโดย นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
4. “องค์ความรู้ในองค์กร จุดประกายให้คิดและทำ + ตัวอย่างความรู้รุ่นพี่สู่น้อง” บรรยายโดย นายประสิทธิ์ มูลเพีย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

นอกจากนั้นบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT เพื่อประกอบการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย พร้อมกับแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

No Comments Yet.

Leave a comment