สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ทิศทาง มข.สู่อนาคต

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้จัดขึ้น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 2 จัดขั้นในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 โดยได้เรียนเชิญอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการทั้ง 20 จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน/รุ่น ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม อวานี โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีรูปแบบการจัดดำเนินการดังนี้
1.การบรรยายพิเศษ “ทิศทาง มข.สู่อนาคต”
2.กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์/กิจกรรมครูแนะแนวช่วยแนะนำ
3.การบรรยายพิเศษ “ความคืบหน้าโควต้า มข./TCAS62”

ซึ่งพิธีเปิดกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้กล่าวว่า “กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการ สัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ ๑,๒ ”ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ กระผมในฐานะผู้บริหารสถาบันการศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้อาจารย์แนะแนวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการชี้แนะและกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันอีระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานร่วมกัน เพราะปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองมีทางเลือกมากมาย ดังนั้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่อาจารย์แนะแนวต้องรับทราบ-ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อชี้แนะแนวทางการเลือกคณะ สาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนต่อไป สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากรที่ได้เสียสละเวลามาบรรยาย และขอขอบคุณอาจารย์แนะแนวทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ และขออวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กระผมใคร่ขอเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่” ณ บัดนี้

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ
1.เพื่อให้อาจารย์แนะแนวรับทราบนโยบายการรับุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.เพื่อให้อาจารย์แนะแนวรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการชี้แนะและกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
3.เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และประสลการณ์ให้กับอาจารย์แนะแนว
4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ, สุภาพ ไชยยา

Comments are closed.