สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมการจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา/หน่วยงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ ร่วมด้วยวิทยากร นางสาวอรวรรณ ชินทะนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายชัยมงคล เล่งตระกูล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ (Syllabus Plus) เพื่อช่วยในการจัดตารางสอนตารางสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดังกล่าว เพื่อเตรียมการอบรมในบทที่เกี่ยวข้องต่อๆ ไป

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมใจความว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรฝ่ายวิชาการในวันนี้ จากที่ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการนี้แล้ว ทำให้รู้สึกชื่นชมที่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา ให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ได้จัดขึ้นในวันนี้โดยทานวิทยากรซึ่งมีความรู้ความสามารถ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน สามารถนำไปประยุกต์กับงานที่ปฏิบัติอยู่และพัฒนาตนเอง ผมขอขอบคุณนางสาวอรวรรณ ชินทะนาม และนายชัยมงคล เล่งตระกูล ที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในวันนี้ ขอขขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรม และรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรฝ่ายวิชาการ และขอให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

ข้อมูลข่าว : สมโภชน์ ถิ่นปรุ และกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน
ข่าว/ภาพ : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.