สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องบริรักษ์ ๒ ชั้น ๘ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๕ โดยมี รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เรื่อง “ความสำคัญของสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” และเสวนาโดยผู้แทนจาก สกอ. และผู้แทนเครือข่ายสหกิจศึกษาในแต่ละภาค ร่วมกับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ปรัชญาแนวคิดสหกิจศึกษา มุมมองของสถานประกอบการ และผลสะท้อนจากนักศึกษา”

ทั้งนี้การจัดอมรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๕ นี้มีวัตุประสงค์เพื่อ
๑) เพื่อฝึกอบรมมุ่งเสริมสร้างความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี สำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
๒) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา
๓) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมี่คุณค่า
๔) เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขั้นในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และรูปแบบการจัดอบรมเป็นการบรรยาย เสวนา การทำกิจกรรมกลุ่ม และ Role Play โดยแบ่งเป็น ๙ กลุ่ม ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน โดยแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมจากสถาบันเครือข่ายฯ จำนวน ๒๘ คน และจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๕๒ คน สำหรับรุ่นที่ ๔ ในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้นมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๗๕ คน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๖๗ คน และจากสถาบันเครือข่าย ๘ คน และวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายมากถึง ๑๒ ท่าน

ภาพ : ธเนศ เงาะเศษ
ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์

No Comments Yet.

Leave a comment