สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอนงานตามภารกิจโครงสร้าง (ใหม่)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอนงานตามภารกิจโครงสร้าง (ใหม่) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เปิดโครงการสัมมนา และได้รับเกียรติจากคุณชัชวาล หนองนา บุคลากรชำนาญการ กองทรัพยากรบุคคล บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน : การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

จากนั้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้บรรยายแนวคิด หลักการ โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมกันนี้นายประสิทธิ์ มูลเพีย หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ ได้บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่โครงสร้างใหม่” เพื่อความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการทราบถึงขั้นตอน ระเบียบการปรับโครงสร้างของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมกับการอภิปรายโดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานถึงมุมมองและแนวคิดการปรับเปลี่ยนเข้าสู่โครงสร้างใหม่ และบุคลากรได้แบ่งกลุ่มย่อยตามภารกิจโครงสร้างใหม่ และแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน

การปรับโครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีเหตุผลความจำเป็น โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก และการแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้กำหนดชื่อส่วนงานต่างๆ โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(8) ข้อ 7(7) กำหนดให้สำนักมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการและประสานงานภายในส่วนงาน โดยเป็นหน่วยงานภายใต้สำนัก และข้อ 8(7) กำหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถแบ่งหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานหรือหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงาน โดยตั้งเป้าเป็นงานได้นั้น

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักฯ เป็นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน และนำการบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยการปรับโครงสร้างที่กระทัดรัดและเป็นแนวราบ สำนักฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาประกอบการปรับโครงสร้าง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป และได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ระยะนำร่อง) และได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีส่วนร่วมในการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบในข้อเสนอการปรับโครงสร้างใหม่

วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้าง ได้แก่
1. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เพื่อเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

No Comments Yet.

Leave a comment