สำนักฯ จัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร และระบบออนไลน์ โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ประธานการเปิดงานได้กล่าวถึงความสำคัญของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) เพื่อปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผล (Criteria for Success) จากการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

ข่าว : ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์

Comments are closed.