สำนักฯ ร่วมต้อนรับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชพร้อมแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานคณบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรงานรับเข้าและการตลาด ให้การต้อนรับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โดยโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Education Program : EEP) ของโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนภาษา พร้อมด้วยคณะครู รวมจำนวน 72 คน เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้

ภาพ : สุภาพ ไชยยา
ข่าว : วิญญ์ สาสุนันท์

Comments are closed.