สำนักฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ประชุมปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย ผศ.ดารณี หอมดีและคณะ ณ ห้องประชุม สพม. 25 จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหา อุปสรรค หาแนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ระหว่าง โรงเรียน/สพม. 25/มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 กันยายน 2563 By Thanwalai

Comments are closed.