สำนักฯ ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันุธุ์ รองผูเอำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะทำงานเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่นักเรียนในระดับชั้ยมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน “โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษาประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว : ธัญวลัย กฤษณะกมล

Comments are closed.