สำนักฯ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา เข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา และระบบรายงานด้าน หลักสูตรแนวใหม่ (มคอ. 3-6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ/ข่าว : ภรทิพย์ โสสีทา

Comments are closed.