หลักธรรมนำจิตใจ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณ คุณธรรมในการให้บริการ และร่วมฟังบรรยายธรรม ณ วัดอุดมมงคลวนาราม (วัดป่านาคำน้อย) ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คุณธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมในการให้บริการกับบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

Comments are closed.