อธิการบดี มข. ร่วมหารือในการร่างระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการหารือ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมหารือ ซึ่งการหารือครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ในปัจจุบัน

ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

Comments are closed.