อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมมุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี สำหรับการทำหน้าที่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษา ตลอดจนรับทราบแนวปฏิบัติ/แนวทางในการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา ภาวิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปรัชญาสหกิจศึกษา”


และยังได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความรู้ความชำนาญด้านสหกิจศึกษา อาทิเช่น รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Western Digital (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมภายในงานนอกจากการบรรยายโดยวิทยากรแล้วทางคณะวิทยากรยังได้สร้างสถานการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมรวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จำลองที่จัดขึ้น โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย เข้าร่วมจำนวนทั้งสิิ้น 83 ท่าน ซึ่งผลการจากดำเนินงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นว่าควรให้มีการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ที่จะออกไปนิเทศงานสหกิจศึกษาได้เป็นอย่างดี

Comments are closed.