เด็กนักเรียนยากจน 83 คนภาคอีสาน สอบสัมภาษณ์ โควตา มข. ฟรี

สอบโควตา มข.มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน5,578คนในจำนวนนี้มีนักเรียนจากโครงการสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนจำนวน 83 คนจาก 413 คนสอบสัมภาษณ์ร่วมด้วยระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน  และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 5,578 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนจากโครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนจำนวน 83 คน จาก 413 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี  ได้แถลงข่าว ณ ห้องรับรองชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา

 

จากโครงการดังกล่าวมีนักเรียนยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 413 คน ทั้งนี้มีนักเรียนสามารถผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 83 คน จากทั่วทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น 19 คน  จังหวัดชัยภูมิ 9 คน  จังหวัดร้อยเอ็ด 8 คน จังหวัดศรีสะเกษ 7 คน จังหวัดอุดรธานี 7 คน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 คน จังหวัดนครราชสีมา 5 คน  จังหวัดบุรีรัมย์ 5 คน จังหวัดอุบลราชธานี 5 คน  จังหวัดสุรินทร์ 4 คน จังหวัดสกลนคร 3 คน  จังหวัดมหาสารคาม 2 คน จังหวัดยโสธร 1 คน จังหวัดบึงกาฬ 1 คน และจังหวัดหนองคาย 1 คน แยกย้ายสอบสัมภาษณ์ตามคณะต่างๆประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ 11 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 คน คณะบริหารธุรกิจ 10 คน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 6 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 คน คณะวิทยาศาสตร์ 6 คน คณะศึกษาศาสตร์ 6 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 5 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 คน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 4 คน  วิทยาลัยนานาชาติ 3 คน คณะเทคโนโลยี 2 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 1 คน คณะนิติศาสตร์ 1 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 คน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน โดยยืนยันว่าในกรณีที่เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์จะต้องเร่งให้การสนับสนุน  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน  และศิษย์เก่า ในการระดมแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก บ่มเพาะให้เขาได้มีโอกาสทำงานเป็นคนดีของสังคมในอนาคต

 

“ที่ผ่านมามีนักเรียนที่ยากจน จำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา แม้เป็นจำนวนไม่มากนักแต่สามารถบรรเทาให้นักเรียนที่ยากจนสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม  ซึ่งหากสอบเข้าเรียนได้สำเร็จก็ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะมหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดสรรทุนให้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา โดยเราได้ระดมทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิษย์เก่าให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ดำเนินการพิจารณาและให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการเปิดโอกาสนี้จะสร้างให้เกิดคนดีคนเก่งมารับใช้สังคมและประเทศสืบไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

 

โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการจัดสรรงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ให้กับนักเรียนกว่า 1,500 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตกรายละประมาณ 3,800 บาท  แบ่งเป็นค่าสอบไม่เกิน 900 บาท ค่าธรรมเนียมการเลือกคณะวิชาไม่เกิน 400 บาท  และหากนักเรียนในโครงการดังกล่าวสามารถผ่านการสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าตรวจร่างกายและเอกซเรย์ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางและที่พัก ไม่เกิน 1,500 บาท ทั้งนี้นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี  หลักฐานและการคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกคณะวิชาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

 

นางสาวแพรพลอย สิงห์เดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี  คือหนึ่งในนักเรียนยากจนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนด้วยคะแนนเฉลี่ย 65.38 คะแนน  ผ่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจำปีการศึกษา 2560  ในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

 

นางสาวแพรพลอย สิงห์เดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ฐานะทางบ้านมีฐานะยากจนมาก ซึ่งการได้รับเงินทุนสนับสนุนค่าสมัคร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อมาสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้มาก ทั้งนี้ตนอยากเป็นครูสอนภาษาไทย นำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด

 

“ที่ผ่านมาขณะสอบแข่งขันอย่างเข้มข้นเกิดคำถามว่าหนูสู้เพื่อสิ่งที่รักมากแค่ไหน คำตอบคือหนูสู้ที่สุด เต็มที่มากเพื่อให้ได้มาถึงจุดนี้ และวันนี้หนูทำสำเร็จแล้ว หนูจะพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อผลิตนักเรียนที่มีความหมายต่อชาติ” แพรพลอย กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าขบคิด

 

โครงการนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดขึ้น ด้วยเห็นว่าจะเป็นประตูสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กอีสานที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสเท่าเทียมเช่นเด็กคนอื่นๆ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท”เพื่อส่งให้น้องยากจนแต่เรียนดีกลุ่มนี้ได้เรียนจนจบตลอด 4 ปี ซึ่งท่านสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 407-444818-7 ซึ่งสามารถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ประสานงานโครงการฯ ได้ที่กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 043-202356 , 043-202380

 

ข่าว จิราพร , บริพัตร

ภาพ บริพัตร , เครือข่ายปรัชาสัมพันธ์

No Comments Yet.

Leave a comment