แจ้งเรื่องกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ตารางสอบปลายภาคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป

15205795_10154749941593343_2095001114_o

15225418_10154749941588343_1041161983_o

15233577_10154749941583343_303341644_o

No Comments Yet.

Leave a comment