โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

15205795_10154749941593343_2095001114_o

โครงการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานและความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์/นักศึกษาสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีความเข้าใจหลักสูตรรายวิชาสหกิจศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดี กับสถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนทำงานภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกในการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานทุกระดับ


ดาวน์โหลดกำหนดการ | แจ้งตอบรับเข้าร่วมได้ที่ pronso@kku.ac.th15205795_10154749941593343_2095001114_o

No Comments Yet.

Leave a comment