สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1-2  ชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน จำนวน 190 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศพร้อมสื่อที่หลากหลาย

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกิจศึกษาอาเซียน   เป็นกลไกในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา  ในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และมีคุณลักษณะตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในปละต่างประเทศและตลาดแรงงานทุกระดับ

3. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมวามพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยแบ่งห้องนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ห้อง จำนวน 68 คน) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ  (5 ห้อง จำนวน 122 คน)  และจัดสรรรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่นในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

1.รางวัลประกวดผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาอาเซียน (8 ห้อง) 

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ห้อง)

1.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นายเบญจพล แก้วก่า                     คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา สอนปะละ            คณะเกษตรศาสตร์

นายวณิชชกร น้อยชุมแพ              คณะเกษตรศาสตร์

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (5 ห้อง)

1.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาววรินธร จะไพร                   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นางสาวพิภัทธราพร ฝั่นระหันต์        คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

นางสาวภานุมาศ ไชยยงยศ             คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นางสาวมาริษา นารี                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายศาสตราวุธ พรมณี                   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

2.รางวัลประกวดและนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) สหกิจศึกษาอาเซียน (8 ห้อง)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ห้อง)

2.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นายยุทธนา สอนทะ                      คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาสินี โคบาล                   คณะเทคโนโลยี

นางสาวจินตระวี จูมดอก                คณะเกษตรศาสตร์

2.1.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวศิริลักษณ์ เลิศรัตนชัยพงษ์    คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวชนกานต์ คลังนุช                คณะแพทยศาสตร์

นางสาวปัฐยา โพธิ์ตะนัง                 คณะวิทยาศาสตร์

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (5 ห้อง)

2.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวธิดารัตน์ เรืองวิเศษ             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวณัฐวิภา กิติวุฒิชูศิลป์          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นางสาวจุฑารัตน์ บุญจิตร                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายการิต ทาระพันธ์                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวสุดารัตน์ เจริญโล่ห์ทองดี      คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาววิไลพร ทุมกิ่ง                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายสาธิต ฉ่ำใจดี                          วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายกฤษฎา เกษคึมบง                   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นางสาวชนิกานต์ วนัชบุญตรง          คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

No Comments Yet.

Leave a comment