โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559”

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง “การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน” โดย  นางอังคณา หิรัญเกิด คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง “ความสำคัญ ความเข้าใจสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ ดุลจินดาชบาพร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเวช  ขันติยวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เรื่อง “ความสำคัญของสหกิจศึกษาอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมทั้งมีการสรุปประเด็นปัญหาและถามตอบประเด็นปัญหาต่างๆ

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนในครั้งนี้มีจำนวน 125  คน จาก คณะแพทยศาสตร์ 7 คน คณะเกษตรศาสตร์ 33 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 คน คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน คณะเทคโนโลยี 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 27 คน คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) 7 คน และสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) 3 คน ซึ่งจะไปประเทศต่างๆ ดังนี้ กัมพูชา 10 คน ฟิลิปปินส์ 11 คน มาเลเซีย 15 คน เมียนมาร์ 2 คน เวียดนาม 40  คน  สปป.ลาว  34 คน สิงคโปร์ 5 คน และอินโดนีเซีย 8  คน โดยผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre-test) อบรมภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา และการอบรมภาษาที่สาม รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และกฎหมายของแต่ละประเทศ

ซึ่งนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2560 และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน นักศึกษาจะกลับมาทดสอบภาษาอังกฤษ (Post-test) และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนในลำดับต่อไป

 

No Comments Yet.

Leave a comment