โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ โครงการ

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงาน  ด้านสหกิจศึกษาสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน

2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการสหกิจศึกษา สร้างความสัมพันธ์ อันดี สำหรับคณะทำงาน กับสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน  และเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา

3.เพื่อให้สหกิจศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานทุกระดับ

รูปแบบการจัดโครงการ  เป็นการนำเสนอผลงานปากเปล่า Oral Presentation และ Poster ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้ออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 54 คน โดยแยกเป็นคณะและประเทศต่างๆ  ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์      16 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์   6 คน  คณะวิทยาศาสตร์        4 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   14 คน  วิทยาลัยนานาชาติ      8 คน  และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)  6 คน

กลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ดังนี้  1.เวียดนาม 23 คน  2.สปป.ลาว 9 คน  3.อินโดนีเซีย  2 คน 4.มาเลเซีย 10 คน 5.ฟิลิปปินส์  7 คน 6.สิงคโปร์    1 คน 7.บรูไน 2 คน

โดยแบ่งห้องนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ห้อง จำนวน 32คน) และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ  ( ห้อง จำนวน 22คน)  และจัดสรรรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่นในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

1.รางวัลประกวดผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาอาเซียน (5 ห้อง)

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ห้อง)

1.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวสุนิษา อระภา                   คณะเกษตรศาสตร์

นายพงศกร กาฬภักดี                   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวรัชนีกร พรดอนก่อ             คณะเกษตรศาสตร์

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (2 ห้อง)

1.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวธนัญญา นราพงษ์               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาววารุณี โทแก้ว                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. รางวัลประกวดและนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) สหกิจศึกษาอาเซียน (5 ห้อง)
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ห้อง)

2.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวภัทรวรรณ ลมพิมาย            คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สิงห์           คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวพรประภา ใจพล                 คณะเกษตรศาสตร์

2.1.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวฐิตา วงษ์หาญ                    คณะเกษตรศาสตร์

นายพงศกร กาฬภักดี                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวพุธธิดา พิณเสนาะ              คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ (2 ห้อง)

2.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวเปรมวิกา สันติวัฒนากุล       วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวอัฐนิยา พุทธจันทร์              วิทยาลัยนานาชาติ

2.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวณัฐกฤตา สอนสมนึก           วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวเอื้ออารีย์ ภูชมศรี               วิทยาลัยนานาชาติ

จากนั้น รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มอบใบประกาศรับรองการผ่านสหกิจศึกษาอาเซียน และมอบรางวัลประกวดผลงานโปสเตอร์ รางวัลประกวดและนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) สหกิจศึกษาอาเซียน ให้แก่นักศึกษา พร้อมกล่าวโอวาทและกล่าวปิดโครงการ

Comments are closed.