โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดำเนิน     โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องออคิดบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 99 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ และเพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ของนักศึกษาให้คิดการณ์ไกลและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในสังคม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นประธานเปิดโครงการ และรศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กล่าวรายงาน

และผลรางวัลนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (Oral Presentation) แบ่งออกเป็นกลุ่ม/ห้อง ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นำเสนอผลงาน 2 ห้อง นศ.ทั้งหมด 34 คน) 

1.1 ผลรางวัลนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (Oral Presentation)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

-นางสาวณัฐฐา พงษ์สุระ  คณะเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงาน การประเมินผลผลิตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะระ 10 พันธุ์  ชื่อสถานประกอบการ Green World Genetics Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

-นางสาวสาลินี พลสุตัง  คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน การศึกษาเปลี่ยนแปลงของประชากรแบคทีเรียในต้นข้าวภายใต้สภาวะแห้งแล้งโดยใช้เทคนิค 16sSEQUENCING ชื่อสถานประกอบการ International Rice Research Institute ประเทศ ฟิลิปปินส์ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก

-นายจักราวุธ ลืออำนาจ  คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน การหาพืชกลายพันธุ์จากสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวสายพันธุ์ IR64 รุ่น M1 เมื่อใช้ EMS เป็นสารกลายพันธุ์ ชื่อสถานประกอบการ International Rice Research Institute ประเทศ ฟิลิปปินส์ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ดร.จินดารัตน์ เอกประเสริฐ

-นายธนวุฒิ ตรุณจันทร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อผลงาน การบำรุงรักษา เชิงป้องกันเครื่องจักรและในงานก่อสร้าง ชื่อสถานประกอบการ Thien Phuoc Manufacturing And Trading Co.,Ltd ประเทศ เวียดนาม อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม และ ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

1.2 ผลรางวัลการประกวดผลงานโปสเตอร์ (Poster)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัล ได้แก่

-นายภาณุพงศ์ ทิพยวิชิน คณะเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงาน การศึกษาการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมน้ำของข้าวขาวดอกมะลิ 105 กรัม กับ ข้าวพันธุ์ปรับปรุง CSSL 47 ในสภาวะการได้รับน้ำที่แตกต่างกัน ชื่อสถานประกอบการ philippine rice research institute ประเทศ ฟิลิปปินส์ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข และผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์

-นางสาวธนัชพร เอกบุรุษกุล คณะเกษตรศาสตร์  ชื่อผลงาน การปรับปรุงพันธุ์โดยการประเมินผลคุณภาพของการคั่วแตกป๊อบคอร์นในพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมF1 ชื่อสถานประกอบการ Green World Genetics Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก 2 รางวัล ได้แก่

-นางสาวณิชกานต์ ภูมิดีกุลเศรษฐ์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อผลงาน ศึกษากระบวนการออกแบบโครงการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน  ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ปิโตรเลี่ยมเทรดดิ้งลาว มหาชน ประเทศ สปป.ลาว อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม และ ดร.ณรงค์เดช มหาศิริกุล

-นางสาวพรจิตร ภิรมย์นก  คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงาน ความหลากหลายและมวลชีวภาพของหญ้าทะเลที่มิดเดิล แบงค์, ปีนังประเทศมาเลเซีย ชื่อสถานประกอบการ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศ มาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ อ.ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ

2.กลุ่ม มนุษยศาสต์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ (นำเสนอผลงาน 4 ห้อง นศ.ทั้งหมด 65 คน)

2.1 ผลรางวัลนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (Oral Presentation)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 4 รางวัล ได้แก่

-นางสาววริยา ดีโว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชื่อผลงาน การศึกษาประสิทธิภาพการบริการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทศรีไทยเวียดนาม จำกัด ชื่อสถานประกอบการ SRITHAI(VIETNAM) Co.,LTD ประเทศ เวียดนาม อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา

-นายอนุชาติ ตะระรัมย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น การศึกษา เครื่องมือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และสภาพปัญหาในการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน บริษัทเคเอฟซี เวียดนาม  ชื่อสถานประกอบการ KFC Viet Nam Joint Venture Company Ltd. ประเทศเวียดนาม  อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา

-นางสาวณัฐชา จินดามณี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชื่อผลงาน ผังทางเดินเอกสารและการควบคุมภายในระบบลูกหนี้การค้าแบบขายเชื่อ บริษัทเบทาโกร (ลาว) จำกัด ชื่อสถานประกอบการ BETAGRO (LAO) SOLE  CO., LTD ประเทศ สปป.ลาว อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์ และอ.เยาวนุช รักสงฆ์

-นางสาวอารียา สันติพานพงศ์  วิทยาลัยนานาชาติ ชื่อผลงาน การอพยพเข้าประเทศมาเลเซียโดยผิดกฎหมาย ในกรณีคนไทยถูกจับกุมในประเทศมาเลเซีย ชื่อสถานประกอบการ Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซีย  อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ Mr.Matthew Thomas Foley

2.2 ผลรางวัลการประกวดผลงานโปสเตอร์ (Poster)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 4 รางวัล ได้แก่

-นางสาวมณฑิรา พรมดี  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อผลงาน  ภาพรวมกระบวนการเบิกจ่ายเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการกรณีศึกษา บริษัทเคเอฟซี ประเทศเวียดนาม ชื่อสถานประกอบการ KFC Viet Nam Joint Venture Company Ltd. ประเทศ เวียดนาม อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท และ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม

-นายอนุชาติ ตะระรัมย์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชื่อผลงาน การศึกษา เครื่องมือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และสภาพปัญหาในการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน บริษัทเคเอฟซี เวียดนาม  ชื่อสถานประกอบการ KFC Viet Nam Joint Venture Company Ltd. ประเทศ เวียดนาม อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ และ ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม

-นางสาวชนิตา เตียรวัฒนศิริ  วิทยาลัยนานาชาติ  ชื่อผลงาน การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กในเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย ชื่อสถานประกอบการ Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ Mr.Matthew Thomas Foley

-นางสาวศิริวรรณ เสนาบุตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ชื่อสถานประกอบการ ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, PENANG ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก 4 รางวัล ได้แก่

-นายธนากรณ์ สายุทธ์  วิทยาลัยนานาชาติ  ชื่อผลงาน การจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในประเทศสิงค์โปร ชื่อสถานประกอบการ Royal Thai Embassy, Singapore ประเทศสิงคโปร์ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ดร.หฤษฎ์ อินทะกนก

-นางสาวจีระภา ตรีเมืองสอง  วิทยาลัยนานาชาติ  ชื่อผลงาน ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมเปรี้ยวในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ชื่อสถานประกอบการ Myanmar Alliance Venture  Co., Ltd. ,Dairy Myanmar Netwerk Co., Ltd. (Dutch Mill Group) ประเทศเมียนมาร์ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ อ.สิริมนพร ทิพสิงห์

-นางสาวปริกตา บุญชู  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำกำไร บริษัทศรีไทย (เวียดนามจำกัด)  ชื่อสถานประกอบการ SRITHAI(VIETNAM) Co.,LTD ประเทศ  เวียดนาม  อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์  ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา

-นายปฐวี ศิริเดชไชยวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การศึกษาต้นทุนอ้อยไร่บริษัท กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด ชื่อสถานประกอบการ Mitr Lao Sugar Co.,Ltd ประเทศสปป.ลาว อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ผศ.อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ และผศ.ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

 

No Comments Yet.

Leave a comment