โครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ เดินทางเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือและติดตามประเมินผลสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ศิริภัทรโสภณ   ศาตราจารย์ กิตติคุณ เสนีย์ แดงวัง  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช (คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) ดร.ปิยนัส สุดี (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี (อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และ นางมลิวรรณ เบ้าวัน  (หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา) พร้อมด้วย บุคลากรงานประสานงานสหกิจศึกษา

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันในต่างประเทศ

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกิจศึกษา ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ สร้างความสัมพันธ์อันดี สำหรับคณะทำงาน กับสถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา

4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกิจศึกษา ระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์  นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ประเทศสิงคโปร์  พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร ในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมรับฟังการดำเนินงานสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งให้แนวทางและชี้แนะการส่งนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

และได้รับเกียรติจาก Mr.Vernon Martin (Regional Director Business Development) บริษัท Aramex ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ในประเทศสิงคโปร์ ได้กล่าวต้อนรับและพูดถึงภาพรวมของการดำเนินงานบริษัท Aramex ในประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียนจากมหาวทิยาลัยขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์

พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก บริษัท unilever  ประเทศสิงคโปร์ ให้เข้าศึกษาศึกษาดูงานใน unilever four acres singapore ซึ่งเป็นศูนย์อบรมผู้บริหารและบุคลากร ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนแนวการการทำงานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการรับนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน เพื่อนำไปเป็นประโยนชย์ต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

 

ข่าว / ภรณ์ฑิพย์ , จีรศักดิ์

ภาพข่าว / ภรณ์ฑิพย์

Comments are closed.