โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ โครงการประเมินและติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานประสานงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ แม่ข่ายของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดโครงการ โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาอาเซียน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเมิน ติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาอาเซียน ระหว่างเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะช่วยยกระดับสหกิจศึกษา โดยเริ่มจากการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานประกอบการในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ประเพณีวัฒนธรรม ทัศนคติ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน อีกทั้งเพื่อการประเมินและติดตามผล ของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในส่วนของโครงการมีคณาจารย์จากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (รวมทั้งสิ้น 6 สถาบัน) และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น( รวมทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา) ได้เข้าร่วมสัมมนา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานของโครงการดังที่กล่าว

ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก

คุณยานี ศรีมีชัย  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้บรรยายและให้ความรู้ อีกทั้งแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับข้อมูลการค้าการลงทุนและข้อมูลของสถานประกอบการในเมืองเวียงจันทน์  สปป.ลาว และ

คุณจุฬาลักษณ์ คำพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน สปป.ลาว พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และแนวทางในการร่วมกันพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาอาเซียนระหว่าง ธนาคารพงสะหวัน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย

อีกทั้งคณาจารย์ของโครงการยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการมาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุนของโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เวียงจันทน์ ,ธนาคารพงสะหวัน และ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน(บริษัทในเครือพงสะหวัน กรุ๊ป)

ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นตามกำหนดการของโครงการ คณาจารย์ที่ร่วมเดินทางล้วนได้รับประสบการณ์ ช่องทางการประสานงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังได้ข้อเรียนรู้จากทั้งสถานประกอบการและนักศึกษาของโครงการที่มาฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการประสานงาน อีกทั้งยังเพื่อการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาระหว่างประเทศ ร่วมกันต่อไปโดยยั่งยืน

No Comments Yet.

Leave a comment