โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากร


คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากรณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
1. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
2. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
5. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2552
6. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทำงานของบุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตามจรรณยาบรรณสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยมีใจความว่า “หัวข้อเสริมสร้างจรรยาบรรณนี้เป็นหัวข้อที่บุคลากรควรใส่ใจและนำไปปฏิบัติในงานประจำของตนเอง เพราะงานในหน้าที่มีทั้งระเบียบและข้อบังคับมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการและพนักงาน ถึงแม้ในอนาคตจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับด้วยแล้ว แต่การทำงานก็ต้องยึดถือระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ เชื่อว่าบุคลากรสำนักทะเบียนฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยม และหากประกอบด้วยจรรยาบรรณที่ดีก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ชื่นชมของผู้มารับบริการ จรรยาบรรณนั้นไม่สามารถปลูกฝังได้เพียงชั่วข้ามวัน ต้องผ่านการสั่งสมตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน นั่นคือสิ่งที่อยากจะเสริมสร้างจรรยาบรรณที่ดีในหน่วยงานต่อไป”

Comments are closed.