โครงการแนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ “แนะนำและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561” (สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ กลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน และ นางมะลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวนรายงานโครงการ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมประสบการณ์ทำงานระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานจากประเทศในภูมิภาคฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและมีคุณสมบัติที่ดีในการทำงานในอนาคต
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการไทยสามารถเรียนรู้การทำงานของแรงงานจากประเทศอื่น และได้ร่วมพัฒนาคุณภาพแรงงานไปพร้อมกันด้วย

จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 207 คน แบ่งออกเป็นคณะและประเทศ ดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ 6 คน คณะเกษตรศาสตร์ 23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 คน คณะวิทยาศาสตร์ 31 คน คณะเทคโนโลยี 1 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 41 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 40 คน คณะคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) 4 คน คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) 14 คน และคณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) 2 คน แยกเป็นประเทศต่างๆ ดังนี้

กัมพูชา 9 คน เมียนมาร์ 2 คน ฟิลิปปินส์ 14 คน มาเลเซีย 25 คน สปป.ลาว  77 คน เวียดนาม 60  คน  สิงคโปร์ 8 คน และอินโดนีเซีย 12  คน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและรุ่นพี่อดีตนักศึกษาทุนโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะให้ความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่นักศึกษาควรรับทราบและปฏิบัติ ได้แก่

นายโรจนวรรณ หาดี  (อดีตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)เคยปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยฮานอย กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม

นางสาวทิพยรัตน์ สีเหลือง (อดีตนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์)เคยปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ  Green World Genetics (Thailand) Co., Ltd ประเทศมาเลเซีย

 

ข่าว  :ภรณ์ฑิพย์

ภาพข่าว :ธเนศ

Comments are closed.