คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

manual2557

ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ระดับปริญญาตรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำนักศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิง ของผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้สนใจโดยทั่วไป

ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ปรากฎในคู่มือนักศึกษานี้ ได้จัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่โดยแยกเป็นหมวดที่ 1-5 สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับบริการและสวัสดิการต่างๆ ได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือนักศึกษาแยกอีกฉบับหนึ่ง คือ เล่มกัลปพฤกษ์ ช่อที่ 51 เพื่อสะดวกในการใช้งานและเนื่องจากอาจจะมีระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่น ๆ ออกเพิ่มเติมอีกต่อไป นักศึกษาจึงควรติดตามอยู่เสมอ

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานจัดทำคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กรกฎาคม 2557

Comments are closed.