มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น.

 


มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แนะแนวรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 และรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการชี้แนะและกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวรายงาน “โครงการ มข. ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก และเป็นรุ่นที่ 1 ได้จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 โดยได้เรียนเชิญอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 1-2 ท่าน การจัดงานครั้งนี้ใช้สถานที่ที่อวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่จัดงาน การจัดโครงการจัด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 โดยในวันแรกจัดที่อวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ วันที่ 2 จัดที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคบ่ายจะมี KKU TOUR ภาคค่ำมีงานราตรีแนะแนวสัมพันธ์ และวันสุดท้ายคือวันที่ 3 จัดที่ ห้องคอนเวนชั่น 1 อวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้เชิญอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการจำนวน 191 คน จาก 118 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้อาจารย์แนะแนวรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. เพื่อให้อาจารย์แนะแนวรับทราบผลการดำเนินงาน

No Comments Yet.

Leave a comment