สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรม Happy Workplace

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรม Happy Workplace เรื่อง Happy Money “การบริหารการเงินสำหรับพนักงาน” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ Happy Workplace ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม รองผู้อำนวยการโครงการ Happy Workplace คณะผู้บริหาร และบุคคลการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรินทร์ แสนตระกูล ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส SCB investment center บรรยายในหัวข้อ การวางแผนการเงิน เพื่อความมั่งคั่งในวัยเกษียณ การลดหย่อนภาษี และการวางแผนชำระหนี้

 
ข่าว/ภาพ ณัฐฌา ขำศิริ

No Comments Yet.

Leave a comment