มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้ง 1/2564 เรื่องการรับเข้าศึกษา หลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี รอบ Portfolio รายงานการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments are closed.